Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt útulku

3. 10. 2007

  P R O J E K T

ZO ČSOP sv. Františka z Assisi v Sokolově

na vybudování azylu pro opuštěné kočky pro region Sokolov

 

Přílohy: 1. Metodický návod

              2. nákres útulku

              3. kopie registračního listu ZO ČSOP sv. Františka z Assisi- Sokolov

                        Vypracovala: Kateřina Vávrová

                                                           předsedkyně ZO ČSOP sv. Fr. Z Assisi - Sokolov

                                     

                  

Město Sokolov nedisponuje žádným útulkem pro nalezené opuštěné kočky, které by po jejich odevzdání nálezcem na městském úřadě měl úřad, resp. jeho městská policie, která provádí odchyt opuštěných a toulavých koček, nabídnout podle ust. § 42 odst. 4 veterinárního zákona občanskému sdružení na ochranu zvířat nebo umístit zvíře do útulku, není-li chovatel zvířete znám nebo nelze-li zvíře chovateli vrátit, jak předpokládá citované zákonné ustanovení. Podle dosavadních písemných sdělení úřadu a městské policie, se tato zákonem uložená praxe v Sokolově neprovádí.

Útulek by měl být vybudován v dosahu města z hlediska obslužnosti a tak, aby vyhovoval předpisům pro zřizování, provoz a kontrolu útulků a obdobných podnikatelských zařízení.

Tento projekt byl zpracován v souladu s „Metodickým návodem č. OZ – 5/2000, vydaným Státní veterinární správou ČR (příloha č. 1).

Cílem je tedy vybudování azylového zařízení pro cca 80 koček s potřebným zázemím.

Realizace kompletní stavby útulku (budovy pevně spojené s pozemkem) se počítá v řádech let a miliónů finančních prostředků a to je cíl, pro neziskovou organizaci v začátku, nedosažitelný. Volíme proto dostupnější formu, a to vybudování jednoduchého azylového zařízení za spoluúčasti městského úřadu, resp. města Sokolova, pomoci dobrovolníků a finančních darů a svépomocí ZO ČSOP. Zřizovatelem útulku bude tedy Základní organizace Českého svazu ochránců přírody – ochránci zvířat sv. Františka z Assisi, Sokolov. Odpovědnou osobou bude jmenována MVDr. Václava Molcarová, která je revizorem naší organizace a dlouhodobě provozuje veterinární praxi v Sokolově a okolí. To zaručuje kompletní veterinární vyšetření při příjmu zvířete a stálý odborný dozor nad zvířaty v útulku.

Azyl bude vybudován v souladu s předpisy a plně vybaven vším, co je pro provoz takového zařízení zapotřebí. Součástí útulku bude sklad krmiva, karanténa pro nová zvířata a zvířata po kastraci, prostory pro vlastní ustájení koček, prostor pro uchovávání odpadu a prostor pro volný pohyb koček, který bude vhodně vybaven.

Přesný popis a rozdělení objektu:

Celková zamýšlená plocha: 99 m2

Karanténa: 10,3 m2 + cca 3 m2 výběh pro vyvenčení. Tento prostor bude bezpečně oddělen od ostatních prostor.

Prostory pro ustájení koček: uzavíratelné prostory (typu buňky), větratelné, s možností přitápění a s omyvatelnou podlahou a stěnami. Volný pohyb koček z tohoto prostoru bude umožněn vhodně vytvořenými průlezy, které bude možno v případě nutnosti bezpečně uzavřít. V buňkách budou umístěny pelíšky i nádoby s vodou.

Prostor pro volný pohyb: cca 64 m2, z čehož 4,5 m2 bude písečná plocha pro vyprazdňování. Tato plocha bude pravidelně každý týden čištěna, exkrementy sbírány a skladovány v uzavíratelných boxech, poskytovaných firmou A.S.A., spol. s r.o., pro likvidaci nebezpečných odpadů. Tato firma bude odpad pravidelně vyvážet.

Volné prostranství bude vybaveno tak, aby se kočky nenudily, měly si s čím hrát a kde obrušovat drápky.

Celý komplex bude vybudován tak, aby nemohlo docházet k úniku koček, to znamená, že objekt bude z části uzavřen dřevěným hrazením, z části pletivem, a to i z vrchu. Písečný pás bude zastřešen zcela, aby nedocházelo k jeho zasněžení. Kočky budou mít stále přístup k vodě, krmeny jednou denně a to v souladu s jejich momentálním zdravotním stavem a růstovými potřebami. Zvířata, která budou vyžadovat zvláštní veterinární péči, budou převezena do ordinace MVDr. Molcarové, kde budou náležitě ošetřena. K utrácení zvířat bude docházet  p o u z e  v souladu se Zákonem na ochranu zvířat, §5.

Předpokládané náklady na vybudování útulku:

1. vypracování projektové dokumentace: 3.000,- Kč

2. zakoupení 5 ks buněk (á 10.000,- Kč) = 50.000,- Kč

3. elektroinstalace + samostatný elektroměr: 10.000,- Kč

4. prkna hrubě opracovaná: 5.500,- Kč/m3 – 1,2 m3 = 6.600,-Kč

5. prkna hoblovaná: 7.000,- Kč/m3 x 1,04 m3 = 7.280,- Kč

6. spojovací materiál: 1.000,- Kč

7. pletivo:90,- Kč/m2 x 62,5 m2 = 5.625,- Kč

8. polystyren k zateplení: 42 Kč/m2 x 62 m2 = 2.604,- Kč

9. trubkové konstrukce a ukotvení opěrných sloupků: 15.000,- Kč

10.olejové radiátory 4 ks (á 2.000,- Kč): 8.000,- Kč

celkové náklady………………………………108.109,- Kč

Do tohoto výčtu nejsou zahrnuty náklady na práce a materiál, které zařídíme a obstaráme svépomocí.

Předpokládané měsíční náklady na provoz:

1. energie: 2.000,- Kč

2. krmení: granule 40 Kč/kg, denní spotřeba 8 kg = 320,- Kč/den = 9.600,- až 9.920,- Kč/měs

3. odvoz odpadu: kontejner o objemu 60 l, á 750,- Kč x 2 = 1.500,- Kč

celkem………………………………………………………13.420,- Kč

ročně………………………………………………161.040,- Kč

Průběžné náklady:

1. veterinární přípravky (odčervování, léky, ….) průměrně 800,- Kč/kus/rok = 64.000,- Kč

2. veterinární péče při příjmu zvířete (očkování, odčervení, odblešení) 600,- Kč

     při předpokládaném příjmu 35 koček ročně = 21.000,- Kč

3. písek 100,- Kč/m3 x 4 = 400,- Kč (vlastní dovoz)

4. kastrace 500,-Kč/kus

    předpokládaný počet přijatých nevykastrovaných koček 30 = 15.000,- Kč

Odchyt koček probíhá v režii Městské policie Sokolov, která je na to i vybavena.

Celkové předpokládané provozní náklady na rok 2006: 262.040,-Kč

Předpokládané příjmy:

1. při příjmu kočky od fyzické osoby bude vybírán jednorázový poplatek 2.000,- Kč

2. při příjmu kočky, odchycené městskou policií – 1.000,- Kč

3. při umístění kočky bude vybírán poplatek 500,- Kč    

4. dobrovolné finanční i hmotné dary

5. výtěžky z veřejných finančních sbírek

Příjmy, bohužel, vyčíslit nelze a tudíž se na ně nelze ani spoléhat.

Ze zkušeností MVDr. Molcarové, která se umísťováním koček věnuje již několik let, lze předpokládat, že se podaří umístit kolem 25 – 30 koček.

Co se materiální podpory ze strany města Sokolov týče, byla naší organizaci zatím nabídnuta pomoc ve formě pronájmu, nebo výpůjčky pozemku pro vybudování útulku. Jelikož holá louka je pro náš záměr nevyužitelná a naše finanční situace nám zatím nedovoluje financovat tak nákladnou stavbu, jednáme o nabídce místního podnikatele, p. Zdeňka Vrány, vlastnícího rozlehlý pozemek nedaleko Sokolova. Výhodou této nabídky pro naše plány je fakt, že pozemek je oplocený a střežený, což by zaručovalo ochranu jak zvířat, tak majetku. Současně je pozemek i zasíťovaný a s vlastní studnou, ze které budeme moci používat vodu bezplatně.

Ve prospěch spolupráce naší organizace s panem Vránou hovoří i fakt, že na jeho pozemku už jsou ustájená zvířata (koně a ovce) a v blízkém okolí není trvale obydlená zástavba. Neméně podstatné je i to, že pan Vrána na svém pozemku buduje multifunkční zařízení pro veřejnost, které už teď má svou tradici a pravidelné návštěvníky. Provozuje letní tábor s výukou jízdy na koni a country klub, v plánu má vybudování letního kina a muzea historických strojů. Většina jeho areálu bude veřejnosti, v určitých stanovených dobách, přístupná a tím bude přístupný a „na očích“ i náš útulek. Naším cílem je, aby se co nejvíc koček dostalo do dobrých rukou a proto uvítáme, budeme-li součástí společenského dění. Taktéž nám pan Vrána nabídl k odprodeji nástavby z vojenských aut pro vybudování zázemí a ustájení. Tyto „boudy“ jsou celkem vyhovující, mají vlastní elektroinstalaci a hlavně – už jsou na pozemku, kde by mělo k vybudování útulku dojít, což velice ušetří náklady na dopravu buněk na místo, což by byla částka určitě nezanedbatelná.

Naši činnost jsme již prezentovali v místním tisku, spolupracujeme s kolegy v Praze a do budoucna plánujeme navázání spolupráce s některou z místních škol. Děti by nám mohly pomáhat s pořádáním veřejných finančních sbírek a umisťovacích výstav. Tím by naše snaha měla i výchovný efekt.

Také spolupracujeme s pražským kolegou, který pro nás zdarma vyrobí internetové stránky. Ty hodláme využít nejen pro prezentaci naší práce, ale především pro adopce kočiček na dálku. Každý adoptivní chovatel od nás obdrží certifikát a tím i právo kontrolovat svou kočičku.

Hodláme také využít celkem lukrativního umístění veterinární ordinace MVDr. Molcarové na Starém náměstí a v jejích prostorách pořádat v rámci různých tradičních akcí, pořádaných městem umisťovací výstavy.

Pro co největší propagaci naší organizace jsme v jednání s několika osobnostmi, které jsme požádali o patronství.

Proto i každému, ať už fyzické, či právnické osobě, která nám poskytne dar, bude námi vystaveno potvrzení o tomto daru, které poslouží jako doklad pro snížení daňového základu.

Důvodová zpráva:

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody sv. Františka z Assisi – Sokolov byla založena 31.10.2005 a je zaregistrována při Ústřední výkonné radě Českého svaz ochránců přírody pod č.j. BPD-05-2102. Organizace pokládá za svůj prioritní úkol právě vybudování útulku pro opuštěné kočky v Sokolově a to proto, že kočky jsou, narozdíl od psů, místní společností celkem opomíjené. Nepopiratelný je fakt, že opuštěný pes, ať už toulavý, či opuštěný nebo zaběhnutý, je zvíře viditelnější a budící strach a tak člověk, setká-li se ve volném prostoru se psem, který je evidentně sám, zareaguje a většinou upozorní policii, nebo příslušný správní orgán a pes je odchycen a předán do útulku. Útulky pro psy jsou poměrně rozšířené, ovšem útulků pro kočky je pramálo.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb.) rozlišuje bezprizorní zvířata dvojího původu: zvířata toulavá a zvířata opuštěná. Ustanovení § 135 občanského zákoníku považuje opuštěné zvíře za věc, která má být nálezcem odevzdána obci k péči vykonávané v souladu s výše citovaným zákonem na ochranu zvířat.

Toulavé zvíře je takové zvíře, které se narodilo, nebo je převážnou část života ve volném prostoru (mimo chovatelské zařízení), je sžito s tímto prostředím a umí se v tomto prostředí samo uživit. Taková zvířata nejsou závislá na péči člověka, jsou plachá a těžko adaptovatelná pro chov. Po odchytu a sterilizaci je možné takové zvíře opět vrátit do původní lokality, nebrání-li tomu jiný veřejný zájem.

Zvíře opuštěné (nebo zatoulané) bylo v péči člověka, je na společnost lidí zvyklé a ve volném prostoru se nedokáže samo uživit, čímž strádá fyzicky a psychicky. Vlivem špatné výživy takové zvíře onemocní a může šířit i pro lidi nebezpečnou nákazu, často úhyne.

Oběma skupinám zvířat zákon přiznává určitou péči. U toulavých zvířat je nutno provádět regulaci, aby nedošlo k přemnožení a k následnému ohrožení veřejného zdraví a to odchytem, kastrací a po desetidenní rekonvalescenci opětovným vypuštěním do lokality, kde bylo odchyceno.

Zvíře opuštěné, nebo zatoulané by mělo být umístěno v útulku, nepodaří-li se ho vrátit majiteli nebo není-li to možné, jak ukládá již výše citované zákonné ustanovení § 42 odst. 4 veterinárního zákona.

Zřízení útulku pro kočky v Sokolově je tedy nezbytné a naléhavé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pomozte

(Gabriela, 8. 11. 2013 22:11)

Dobrý den prosím pomozte nevíte něco o těchto koních http://zvirata.bazos.cz/inzerat/28145265/pomoc.php Morgánkovi Princezně a Mirabelce každá maličkost pomůže porosím odpovězte na tel.číslo 721463909 nebo na e-mail Makarůzo111@seznam.cz nebo to prosím pošlete známím PROSÍM